Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.  

Chương trình Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu không còn xã dưới 10 tiêu chí

Mục tiêu Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, theo nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa là không còn xã dưới 10 tiêu chí. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các xã chưa đạt đang tập trung thực hiện các tiêu chí với quan điểm tiêu chí nào cần ít vốn, có khả năng đạt cao được ưu tiên hoàn thành trước.  

Xã Vạn Phước: Tập trung xây dựng nông thôn mới

Xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những tiêu chí còn lại, với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 
.

các thông tin tiện ích