Phụ nữ thực hiện 616 công trình xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, năm 2018, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hội đã chỉ đạo 140/140 cơ sở hội tích cực tham gia phong trào.

Đề nghị công nhận 7 xã nông thôn mới

Chiều 12-12, Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 họp xét đối với 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2019: Phấn đấu có thêm 8 xã nông thôn mới

Chiều 13-11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp thông qua kế hoạch lựa chọn xã đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.  

 
.

các thông tin tiện ích