Vốn tín dụng góp phần xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", những năm qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới; đầu tư vốn tín dụng ngân hàng để phát huy thế mạnh về sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề tại các địa bàn nông thôn.

Xã Vĩnh Phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thành phố Nha Trang vừa tiến hành thẩm tra, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Vĩnh Phương. Theo đó, xã đạt 12/12 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1362 (ngày 18-5-2018) của UBND tỉnh. Ngoài ra, xã cũng đạt 100% kết quả duy trì bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (19/19 tiêu chí).

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Vạn Ninh: Hiệu quả thiết thực

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được huyện Vạn Ninh triển khai sâu rộng và thu được kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự quản trong từng khu dân cư.

 
.

các thông tin tiện ích