UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch này.