Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

Xin cho biết chế độ hỗ trợ của Nhà nước đối với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ?

Thủ tục đăng ký kho hàng

Công ty có thuê 2 kho lạnh của 2 công ty cùng đóng trên địa bàn tỉnh để chứa nguyên liệu…; khi phát sinh thuê kho có ký hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng, thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định. Vậy, công ty có phải làm thủ tục đăng ký 2 kho hàng này không?  

Phân biệt người mất năng lực hành vi và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

Thế nào là người bị mất năng lực hành vi dân sự với người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?  

 
.

các thông tin tiện ích