Cảnh báo 4 hình thức lừa đảo xác thực sinh trắc học khuôn mặt
Cảnh báo 4 hình thức lừa đảo xác thực sinh trắc học khuôn mặt
Bộ Công an đã phát hiện những nhóm lừa đảo hoạt động chuyên nghiệp như một nghề để kiếm sống, chuyên nghiên cứu các chính sách mới để từ đó cho ra các kịch bản lừa đảo.