Quỹ tín dụng nhân dân: Kênh dẫn vốn hiệu quả  Quỹ tín dụng nhân dân: Kênh dẫn vốn hiệu quả 
Thời gian qua, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư vừa giải quyết cho vay phục vụ sản xuất, tiêu dùng khu vực nông thôn, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của người dân.