Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm - thủy sản Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm - thủy sản
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản (gọi tắt là gói 30.000 tỷ đồng)...