Ban Dân tộc tỉnh tập huấn về chuyển đổi số cho 100 cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh tập huấn về chuyển đổi số cho 100 cán bộ, công chức
Sáng 28-11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.