Báo Khánh Hòa trong hành trình chuyển đổi số Báo Khánh Hòa trong hành trình chuyển đổi số
Tham gia hành trình chuyển đổi số báo chí, Báo Khánh Hòa đã vạch định cụ thể chiến lược, kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Những thành quả bước đầu đã thể hiện sự đúng đắn trong tư duy, cách làm chuyển đổi số hướng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông của báo.