Tăng trưởng GRDP của Khánh Hòa: Dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
Tăng trưởng GRDP của Khánh Hòa: Dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
Sau đại dịch Covid-19, kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng âm 10,5%. Trong năm 2022 và 2023, tỉnh đã có sự phát triển đột phá, luôn nằm trong tốp các địa phương có tổng sản phẩm xã hội (GRDP) cao của cả nước.