Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Là người đặt nền móng kiến thiết nên chủ nghĩa xã hội hiện thực, xây dựng Đảng kiểu mới, V.I.Lênin (Vladimir Ilych Lenin) để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại. Với tính cách mạng, ưu việt, những tư tưởng về phát triển xã hội của ông cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, được Đảng ta vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.