Nỗ lực giảm nghèo  Nỗ lực giảm nghèo 
Đến cuối năm 2023, TP. Nha Trang đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo đề ra. Đây là kết quả từ sự nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ của toàn thành phố.