Nâng cao văn hóa ứng xử học đường

Sau 3 năm thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh, các mục tiêu, nội dung, giải pháp của đề án được các trường cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3.

 
.

các thông tin tiện ích