Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2024 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2024
Từ ngày 1-6, Thông tư số 05/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, có hiệu lực.