Chế độ trợ cấp cho người trực tiếp tham gia kháng chiến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Học viên lái xe được đào tạo trên thiết bị mô phỏng; cấm công chức họp kết hợp tham quan... là quy định mới có hiệu lực từ tháng 12.

Hướng dẫn mới về thời gian tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 05 ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

 
.

các thông tin tiện ích