18:30, 02/04/2024

Từ ngày 1-4, khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

N.V

Theo văn bản vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, từ ngày 1-4, Sở Tư pháp, phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch cho cá nhân và xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký hộ tịch, nơi cư trú của người yêu cầu. Trường hợp cá nhân đã đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh nhưng dữ liệu đăng ký chưa được số hóa, lưu trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thì việc cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc xác nhận thông tin hộ tịch được thực hiện tại nơi đang lưu trữ sổ hộ tịch.

Công chức bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang luwusoos hóa soortacs nghiệp trên phần mềm hộ tịch.
Công chức bộ phận một cửa UBND TP. Nha Trang tác nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo phòng tư pháp, UBND cấp xã tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại địa phương; đảm bảo dữ liệu lưu trên hệ thống đầy đủ, chính xác, đính kèm bản quét, bản chụp trang sổ hộ tịch tương ứng với từng trường hợp theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị cấp tài khoản cho công chức tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực hộ tịch để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống, phục vụ kiểm tra dữ liệu khi tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc xác nhận thông tin hộ tịch. Các cơ quan này phải niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của mình về việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký hộ tịch và nơi cư trú của người yêu cầu. Sở Tư pháp quản lý tài khoản, cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản người dùng để khai thác, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chuẩn hóa dữ liệu số hóa sổ hộ tịch lịch sử, cập nhật dữ liệu đăng ký hộ tịch lên hệ thống; đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch và phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc.

N.V