Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết - Kỳ 1:
Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết - Kỳ 1: "Giữ lửa" cho buôn làng
Với tinh thần huy động sức dân để lo cho dân, trong những năm qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã chung tay với toàn hệ thống chính trị thực hiện đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành nhiều việc mới, việc khó. Vai trò tập hợp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết của MTTQ các cấp ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn. Qua đó, tạo sức mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn.