Kỳ 2: Nuôi biển xa bờ thời công nghệ

Để ngành nuôi trồng thủy sản trên biển phát triển trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, tỉnh định hướng sẽ chuyển dịch dần sang nuôi xa bờ trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, định hướng này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà cần phải làm từng bước.

Kỳ 1: Hiện thực và kỳ vọng

Sau thời gian dài phát triển một cách tự phát, không theo quy hoạch, quy trình nuôi truyền thống, quy mô nhỏ…, đến nay, nghề nuôi trồng thủy sản tại các vùng biển trong tỉnh Khánh Hòa đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế Khánh Hòa cần tập trung triển khai tốt Ðề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có những chính sách khuyến khích để người nuôi trồng thủy sản chuyển đổi hướng tới nuôi biển bền vững…

Kỳ 3: Tăng mức đầu tư cho miền núi

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là mong muốn, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhằm đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Trong giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy xác định ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước tăng ít nhất 1,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư thực hiện chương trình.

 
.

các thông tin tiện ích