04:51, 16/10/2023

Hỏi - đáp chính sách thuế

Hỏi: Trước đây, tôi có mua 1 chiếc xe ô tô con, đứng tên cá nhân. Đến năm 2023, tôi thành lập doanh nghiệp một thành viên do tôi đứng tên đại diện pháp luật. Vậy, chiếc xe ô tô của tôi có được kê khai làm tài sản cho doanh nghiệp không?

(Một cá nhân ở TP. Cam Ranh)

Trả lời: Tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 35 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn quy định như sau: 

1. Thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật (việc chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ). Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản. 

2. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân, số giấy tờ pháp lý của tổ chức của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty. 

3. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. 

4. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, tài sản đứng tên cá nhân nhưng công ty muốn kê khai làm tài sản của công ty thì phải thực hiện thủ tục góp vốn theo quy định.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA