21:18, 01/10/2023

Hỏi - đáp chính sách thuế

Hỏi: Công ty chúng tôi thực hiện tách công ty để thành lập công ty mới. Việc tách công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp (DN) quốc gia. Công ty mới đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ có liên quan đến ngành nghề kinh doanh và được chính thức hoạt động.

Tuy nhiên, hiện nay, công ty bị tách gặp vướng mắc về tách DN thì phần tài sản cố định khi điều chuyển sang công ty mới có xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không, hay chỉ điều chuyển và không xuất hóa đơn?

(Một công ty tại thị xã Ninh Hòa)

Trả lời: Căn cứ Điều 199 Luật DN số 59/2020 quy định về tách công ty; Nghị định số 123/2023 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, theo đó, quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ: “Trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải lập hóa đơn. Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức thì tổ chức có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa”. 

- Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT: “Góp vốn bằng tài sản để thành lập DN. Tài sản góp vốn vào DN phải có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong DN, điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tài sản cố định được điều chuyển từ công ty bị tách sang công ty mới thực hiện theo đúng quy định tại Điều 199 của Luật DN năm 2020 và công ty có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

CỤC THUẾ KHÁNH HÒA