22:41, 10/09/2023

Hỏi - đáp chính sách thuế

Hỏi: Công ty có phát sinh hoạt động lắp đặt hệ thống điện lạnh ngoài tỉnh, ký hợp đồng với chủ đầu tư, trị giá hợp đồng dưới 1 tỷ đồng. Theo Thông tư số 156/2013 của Bộ Tài chính quy định hợp đồng dưới 1 tỷ đồng không thuộc trường hợp phải khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. Trong khi đó, Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính và Nghị định số 126/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế, chúng tôi không thấy quy định dưới 1 tỷ đồng không phải nộp tờ khai GTGT vãng lai. Như vậy, trường hợp công ty có hoạt động lắp đặt điện lạnh ngoài tỉnh có phải là hoạt động xây dựng ngoài tỉnh không, trị giá dưới 1 tỷ đồng có phải nộp tờ khai GTGT vãng lai không?

Công ty TNHH Exo Landmark (xã Cam Lập, TP. Cam Ranh)

Trả lời: Căn cứ khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính, đối với hoạt động xây dựng quy định: “Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo Mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Phụ lục II thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ. Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty có hoạt động xây dựng (được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành) tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính của công ty thì thực hiện khai thuế, tính thuế, nộp thuế GTGT theo quy định kể cả giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 80/2021.

Cục Thuế đề nghị công ty nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, công ty liên hệ Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế để được giải đáp, số điện thoại: 0258.3822028; 0258.3815073.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA