21:41, 16/07/2023

Hỏi - đáp chính sách thuế

Hỏi: Thực hiện Nghị định số 60/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 15/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, bệnh viện đã thành lập nhà thuốc bệnh viện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Vì vậy, bệnh viện đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn về việc áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động của nhà thuốc bệnh viện? (Một bệnh viện ở TP. Nha Trang) 

Trả lời: Tại khoản 5, Điều 3 Thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định: Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như: Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay) là 5%; hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%; kinh doanh hàng hóa là 1%; hoạt động khác 2%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bệnh viện là đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa tại nhà thuốc bệnh viện có thu nhập chịu thuế TNDN, xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì bệnh viện kê khai nộp thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa trên theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa là 1%.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA