22:22, 22/06/2023

Diên Khánh: Rà soát tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tính đến ngày 30-5, qua rà soát theo bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 2161 ngày 5-8-2022 của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện có 3/16 xã (Diên Đồng, Diên Lạc, Diên Phước) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 8 xã đạt 15 tiêu chí (Diên Xuân, Diên Hòa, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Điền, Diên An, Diên Thạnh, Bình Lộc); 3 xã đạt 14 tiêu chí (Diên Sơn, Diên Toàn, Suối Tiên); 2 xã đạt 13 tiêu chí (Diên Tân, Diên Phú). Những tiêu chí các xã chưa đạt chủ yếu là: Quy hoạch, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn…

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những tiêu chí chưa đạt, tiêu chí còn hạn chế; đưa ra giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương để tiếp tục hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

* Tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP năm 2023. Tham dự hội nghị có cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của huyện, các chủ thể kinh tế, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và lợi ích của Chương trình OCOP; nghe phổ biến vai trò, nhiệm vụ của các cấp trong quản lý điều hành Chương trình OCOP; chia sẻ kinh nghiệm thực tế triển khai chương trình tại các đơn vị, địa phương. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn về Chương trình OCOP; rà soát các sản phẩm tiềm năng và hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP; nâng cao nhận thức của cán bộ phụ trách OCOP các cấp, hướng dẫn và bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

Thành Thức