Kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến năm 2020: Tăng ấn tượng

Năm 2020, tỷ lệ thủ tục hành chính trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến của toàn tỉnh đạt hơn 90%. Đặc biệt, có tới 24/26 sở và UBND cấp huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến hoàn thành và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Công tác cải cách hành chính ở xã Vạn Hưng: Chuyển biến tích cực

Từ năm 2020, UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã triển khai hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" của xã. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại địa phương.  

Sở Giao thông vận tải: Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh và các phòng, ban trực thuộc.

 
.

các thông tin tiện ích