Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến

Hơn 57% hồ sơ được thực hiện trực tuyến tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2018. Năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sở là nâng tỷ lệ này lên 60%.

Sở Tư pháp: Phấn đấu đạt mức độ hài lòng tối thiểu 80%

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, năm nay, Sở Tư pháp phấn đấu nâng cao chất lượng tham mưu công tác cải cách thể chế, trong đó tập trung góp ý, thẩm định các quy định chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Sở Xây dựng: Nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện 853 nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, trong đó tỷ lệ hoàn thành đúng và trước hạn là 99,17%, trễ hạn 7 nhiệm vụ.

 
.

các thông tin tiện ích