Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Những kết quả khả quan

Thứ Năm, 01/10/2015, 22:37 [GMT+7]

Những kết quả khả quan

Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Kết quả tích cực


Đến nay, 14/17 xã xây dựng NTM của huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM (trừ 3 xã Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh đã nằm trong quy hoạch phía tây Nha Trang nên không phải lập quy hoạch xây dựng NTM). Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả, kết hợp với chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh như: mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa năng suất cao, liên kết 4 nhà, tổ hợp tác thu gom rác thải... Trong quá trình thực hiện, huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, mô hình trình diễn để nhân dân tham quan, học tập, ứng dụng vào sản xuất; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất cây trồng và vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. Nếu như 2010, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 8,4% thì đến cuối năm 2014 chỉ còn 2,3%.

 

Sản xuất nông nghiệp tại xã Diên Thọ
Sản xuất nông nghiệp tại xã Diên Thọ


Bằng các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và sự đóng góp của nhân dân, huyện Diên Khánh đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để hoàn thành các tiêu chí về NTM như: giao thông, thủy lợi, chợ, cơ sở vật chất thể thao văn hóa, trường học... Theo quyết định của UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Diên Khánh được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và trái phiếu Chính phủ gần 22 tỷ đồng, cùng hơn 8,1 tỷ đồng vốn đối ứng của huyện và xã để đầu tư xây dựng mới 37 công trình, nâng cấp, cải tạo 9 công trình. Hiện nay, các công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.


Công tác phát triển giáo dục và đào tạo nghề, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường cũng đạt được những kết quả tích cực. 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn phổ cập THCS, 75% học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc THPT, bổ túc, học nghề. Từ năm 2011 đến nay, huyện tổ chức nhiều lớp đào tạo ngắn hạn cho hơn 1.500 lao động nông thôn, chủ yếu là các nghề: kỹ thuật thú y, trồng cây ăn quả và lương thực thực phẩm, may công nghiệp, hàn, xây dựng... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi nghề nghiệp trong lao động nông thôn, cải thiện đời sống người dân. Hiện nay, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo của huyện đạt gần 60%.


Ngoài ra, huyện có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 61/75 thôn của 17 xã đạt danh hiệu thôn văn hóa. Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh đều cơ bản đạt chuẩn về môi trường. Đường làng, ngõ xóm từng bước được đầu tư xây dựng, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn, tôn tạo đường làng xanh, sạch, đẹp. UBND huyện cũng đã phê duyệt đồ án quy hoạch và xử lý chất thải rắn, chỉ đạo các xã xây dựng đề án tổ hợp tác thu gom rác thải để thực hiện tiêu chí môi trường. Các xã cũng đã đạt tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.


Năm 2015, phấn đấu 3 xã đạt chuẩn


Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vướng mắc. Đó là, hoạt động của ban chỉ đạo NTM cấp xã ở một số địa phương còn mang tính hình thức; sản xuất nông nghiệp tuy đã có bước phát triển song chưa đồng bộ, chưa có nhiều vùng chuyên canh để đầu tư thâm canh; cơ cấu chuyển dịch ngành nông nghiệp chậm, còn nặng về trồng trọt (chiếm 69%) và chưa có nhiều khu chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất văn hóa còn hạn chế. Việc đầu tư theo Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh gặp khó khăn trong việc bố trí vốn các công trình do nhu cầu vốn quá lớn. Thu nhập của người dân vẫn ở mức thấp so với tiêu chí. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa khắc phục được...


Ông Đinh Văn Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết, huyện phấn đấu đến hết năm 2015 có thêm 3 xã đạt 19 tiêu chí NTM là Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Sơn, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 7 xã (4 xã đạt chuẩn năm 2014 là: Diên Phước, Diên Lạc, Diên An, Diên Phú). Để thực hiện mục tiêu đó, huyện đã chỉ đạo rà soát xác định các xã có khả năng đạt 19 tiêu chí trong các năm tiếp theo để tập trung đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM, phát động phong trào thi đua trong các đoàn thể; tiếp tục vận động nhân dân, các nhà tài trợ đóng góp kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa... trên địa bàn huyện.  


T.V

 

.

các thông tin tiện ích