VIDEO: Khánh thành nhà tình nghĩa cho một hộ dân tại huyện Cam Lâm
Mã Phương - Đ.T 14:17, 24/04/2024