Trường Đại học Nha Trang bồi dưỡng lý luận chính trị cho 197 học viên

Thứ Ba, 05/11/2019, 19:25 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang bồi dưỡng lý luận chính trị cho 197 học viên

Tối 4-11, Đảng uỷ Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho 197 học viên, trong đó có 180 người tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 17 người tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. 

 

Quang cảnh lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.
 
 
Trong thời gian 5 ngày, các học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được học tập các chuyên đề: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các thông tin thời sự; khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 
 
 
Học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới được học về các chuyên đề: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích