Chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5

Đất nước trọn niềm vui

Thứ Sáu, 30/04/2021, 00:33 [GMT+7]

Đất nước trọn niềm vui

Những ngày này, cả nước trong rộn rã cờ hoa đang phấn khởi hướng về kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5.


Chiến thắng 30-4-1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt hàng ngàn năm lịch sử. Mốc son lịch sử 30-4-1975 mãi mãi là sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Đất nước ta từ khi hòa bình, thống nhất, đặc biệt sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2021) và 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) là dịp để toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân ôn lại trang sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Từ đó, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Khánh Hòa đang trong những ngày cùng cả nước cảnh giác, thận trọng đối phó với dịch bệnh, quyết liệt triển khai mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã xây dựng, tính toán nhiều kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Tất cả còn phụ thuộc vào nỗ lực phòng, chống và khống chế dịch bệnh của cả nước, của quốc tế nhưng kịch bản nào thì cũng đảm bảo kinh tế tăng trưởng dương để bù lại cho năm 2020. Phương án cao nhất là GRDP năm 2021 của tỉnh tăng khoảng 7,4%. Kịch bản dựa vào dự báo tình hình dịch bệnh xấu nhất thì vẫn đảm bảo tăng trưởng GRDP khoảng 1,9%.


Lịch sử là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ sau đi tới. Hào khí ngày 2-4-1975 và 30-4-1975 mãi là nguồn cổ vũ cho toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức chung lòng, từng bước vững chắc xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


KHÁNH HÒA

.

các thông tin tiện ích