Lượng hóa tiêu chí để công tác cán bộ càng rõ ràng, minh bạch

Chủ Nhật, 10/05/2020, 23:25 [GMT+7]

Lượng hóa tiêu chí để công tác cán bộ càng rõ ràng, minh bạch

Trong thời điểm cả nước đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu vô cùng quan trọng về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII. Có thể nói, lần đầu tiên công tác cán bộ của Đảng có những tiêu chí được lượng hóa rõ ràng.


Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chỉ thị đã nêu rõ 5 tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoại trừ tiêu chuẩn 4 và 5 quy định cụ thể về văn bằng, sức khỏe, còn các tiêu chuẩn khác mặc dù đòi hỏi rất cao, tuy nhiên lại mang định tính nhiều hơn. Ví dụ như tiêu chuẩn “tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng…” hoặc “có phẩm chất đạo đức trong sáng…” rất khó mà đong đếm được cụ thể, ai cũng tự nhận là mình đảm bảo, chỉ đến khi bị thanh tra, kiểm tra hoặc điều tra, mọi sự mới vỡ lẽ.


Chúng ta đang tiến tới Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh công tác cán bộ đã có hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ. Đảng ta luôn khẳng định bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.


Công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định như thế, do vậy nếu chỉ dựa vào các tiêu chí đánh giá theo định tính thì sẽ rất khó, mà phải được lượng hóa bằng các tiêu chí cụ thể. Chính vì thế, toàn Đảng, toàn dân đã nức lòng khi bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ 6 loại khuyết điểm cụ thể, người nào vi phạm chỉ 1 nội dung cũng kiên quyết không để lọt vào cấp ủy. Có những khuyết điểm được lượng hóa rất cụ thể, rất rõ ràng như: (2) vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; (3) để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; (5) kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...


Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng như vậy, các cơ quan khi làm công tác nhân sự sẽ không có cơ hội… “vận dụng tiêu chí” để bố trí người vướng khuyết điểm. Đây chính là mấu chốt để chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền mà Đảng ta đã công khai chỉ ra.


Toàn Đảng, toàn dân hy vọng đại hội các cấp sẽ là cơ hội để kiện toàn bộ máy, chọn được những người vừa có tài, vừa có đức đúng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.


Thủy Ngân 

.

các thông tin tiện ích