11:08, 09/08/2022

Thành đoàn Nha Trang: Quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội cho 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Ngày 9-8, Thành đoàn Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và Quốc hội cho 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngày 9-8, Thành đoàn Nha Trang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và Quốc hội cho 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên.


Tại hội nghị, các học viên được học tập, quán triệt các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, các học viên được quán triệt Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.


V.THÀNH