10:08, 09/08/2022

Cam Lâm: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 106 người

Sáng 9-8, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lâm phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Cam Lâm khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2022 cho 106 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn và cán bộ, giáo viên các trường.

Sáng 9-8, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lâm phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Cam Lâm khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2022 cho 106 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn và cán bộ, giáo viên các trường.


Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề, như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản  lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…


Lớp bồi dưỡng kết thúc vào ngày 12-8.


Thanh Huyền