02:07, 06/07/2022

Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 6-7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Sáng 6-7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


6 tháng vừa qua, ngành Nội vụ đã tạo được những chuyển biến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy bên trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đến ngày 30-6, đã có 11/48 thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được sửa đổi, bổ sung; các địa phương cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập…


6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ; xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công…

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Tại Khánh Hòa, 6 tháng qua, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác đột xuất cẩp trên giao đều được thực hiện đạt kết quả. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện, cấp xã đã giải quyết gần 283.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn 98,56%; hơn 112.000 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 51,12%; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đạt hơn 50.000 lượt với hơn 207 tỷ đồng.


N.V