Từ ngày 1-3-2019: Bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Thứ Ba, 12/02/2019, 10:11 [GMT+7]

Từ ngày 1-3-2019: Bắt đầu thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử

Hướng đến mục đích phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-3-2019 và sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) thuộc Bộ Y tế. Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm: hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác...


Nguyên tắc thực hiện là mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở KCB. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như: phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.


Hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng. Cơ sở KCB được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại thông tư này.


Thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa 12 giờ, kể từ khi có y lệnh KCB. Trường hợp thời gian KCB kéo dài trên 12 giờ hoặc có sự cố về công nghệ thông tin thì thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa không quá 24 giờ.


Việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở KCB đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh


Thông tư của Bộ Y tế nói rõ, Thủ trưởng cơ sở KCB chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại cơ sở theo quy định của thông tư này.


Trên cơ sở kết quả tư vấn của Hội đồng chuyên môn được quy định hoặc của đơn vị tư vấn độc lập, Thủ trưởng cơ sở KCB quyết định việc quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy.


Trước khi thực hiện việc lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy; lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy, Thủ trưởng cơ sở KCB có văn bản thông báo với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế để đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin.


Theo thông tư này, lộ trình thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử được chia thành 2 giai đoạn như sau:


Giai đoạn từ năm 2019 - 2023: các cơ sở KCB hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định; các cơ sở KCB khác căn cứ vào nhu cầu, năng lực thực tế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử khi đáp ứng yêu cầu theo quy định.


Giai đoạn từ năm 2024 - 2028, tất cả các cơ sở KCB trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; trường hợp cơ sở KCB chưa triển khai được phải thực hiện báo cáo cho cơ quan quản lý trực thuộc, văn bản báo cáo phải nêu rõ lý do, lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nhưng phải hoàn thành trước ngày 31-12-2030. Cụ thể: cơ sở trực thuộc Bộ Y tế hoặc bộ, ngành khác thì báo cáo cho Bộ Y tế; cơ sở trực thuộc Sở Y tế thì báo cáo cho Sở Y tế.


HÀ VI

 

.

các thông tin tiện ích