09:04, 26/04/2020

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc mới đây về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc mới đây về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, phải xác định phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân là nhiệm vụ chính trị, trong đó chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội.


UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và Công an tỉnh nghiên cứu Quyết định số 04 ngày 10-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo an sinh xã hội để chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


VĂN KỲ