23:13, 07/06/2023

Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động luật sư

HỒNG HÀ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 4692 về tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động luật sư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó lưu ý các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động của luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin có liên quan, trong đó lưu ý việc ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng. Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Luật sư, trong đó lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

HỒNG HÀ