23:12, 07/06/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa:
 Yêu cầu thực hiện tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

VĂN KỲ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong yêu cầu thực hiện Công điện số 469 ngày 25-5 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu, tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị nghiêm túc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; không trình, báo cáo vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cơ quan cấp trên; trường hợp phải báo cáo, xin ý kiến thì phải nêu rõ giải pháp, căn cứ pháp lý theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó giải quyết.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương huy động các tổ chức, chuyên gia để định giá đất theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, thẩm định phê duyệt các quy hoạch. Đối với các dự án bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tham mưu thực hiện điều chỉnh các quy hoạch theo đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện tập trung xây dựng và khẩn trương phê duyệt, trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng; xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo đúng chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án bất động sản, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

VĂN KỲ