07:10, 27/10/2021

Khánh Sơn phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

HĐND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

HĐND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí trở lên.


Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã xác định ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xã Sơn Bình để đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, huyện tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao sản lượng, giá trị nông sản; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm... Tổng nhu cầu đầu tư cho chương trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 hơn 200 tỷ đồng.


H.L