10:09, 27/09/2021

Xã Vạn Long: Cần hơn 40 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới năm 2021 và 2022

Theo lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) giai đoạn 2021 - 2025, xã Vạn Long được huyện chọn đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2022.

Theo lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) giai đoạn 2021 - 2025, xã Vạn Long được huyện chọn đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2022. Qua rà soát của địa phương, đến nay, xã Vạn Long đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 5 tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.


Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2022, xã Vạn Long đang tập trung triển khai các giải pháp như: Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương để xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhu cầu kinh phí khoảng 280 triệu đồng; tạo nguồn cán bộ, thực hiện bố trí cán bộ phù hợp tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm; liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trường học, khu thể thao của xã, đường giao thông nông thôn… Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong năm 2021 và 2022 hơn 40 tỷ đồng.


THANH HẢI