11:08, 08/08/2021

Xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.


Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2017 - 2020, rà soát, đăng ký danh sách và danh mục đầu tư các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022. Trên cơ sở đó, sở sẽ tổng hợp, gửi các sở, ngành chuyên môn thẩm định quy mô, sự cần thiết đầu tư, khả năng đạt chuẩn và tổ chức kiểm tra, thẩm định thực tế; đồng thời khi Trung ương ban hành các văn bản khung thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, việc cập nhật, rà soát, bổ sung sẽ thực hiện nhanh hơn. Sở đề nghị các địa phương hoàn tất việc rà soát, xây dựng kế hoạch trước ngày 30-8.


H.Đ