05:06, 09/06/2022

Diên Khánh tổng kết 5 năm triển khai Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy

Sáng 8-6, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12 ngày 31-3-2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sáng 8-6, Huyện ủy Diên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12 ngày 31-3-2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.


5 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các địa phương tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC cho từng giai đoạn và từng năm; thành lập và triển khai 11 đoàn kiểm tra đối với 37 lượt đảng ủy xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nổi bật: chỉ số hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi liên hệ làm việc, giải quyết thủ tục hành chính tại huyện trung bình đạt 81,52, tăng 0,82% so với năm 2017; hơn 98% hồ sơ được giải quyết đúng hạn…

 
Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của huyện đạt từ 30% trở lên; tăng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt hơn 85%...


Tại hội nghị, có 5 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.


Hoàng Ngân