10:03, 27/03/2022

Diên Khánh: Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021, kết quả CCHC của huyện đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao: Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn hơn 98%; tỷ lệ trễ hẹn hơn 1%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp huyện đạt 90,2% và mức độ 4 cấp huyện đạt 53,7%; cấp xã mức độ 3 đạt 8,9% và mức độ 4 đạt 37,3%, đều vượt cao so với chỉ tiêu tỉnh giao. 100% văn bản đi được tham mưu, xét duyệt trên phần mềm E-Office; 100% cơ quan, địa phương thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001...


Năm 2022, huyện đề ra mục tiêu: Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, giảm tỷ lệ trễ hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 30% trở lên; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt hơn 83%...


Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.


BẢO NGUYÊN