11:03, 23/03/2022

Vạn Ninh: Năm 2025 phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện

Theo kế hoạch cải cách hành chính huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021 - 2025, địa phương phấn đấu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ của cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Theo kế hoạch cải cách hành chính huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021 - 2025, địa phương phấn đấu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ của cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

 

Công chức xã Vạn Thắng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Công chức xã Vạn Thắng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.


Để hoàn thành các mục tiêu trên, huyện ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo lộ trình; áp dụng nhiều hình thức, phương pháp nhằm đổi mới phương thức làm việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai hiệu quả mô hình ISO điện tử, đảm bảo đồng bộ với phát triển hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử…


THANH HẢI