10:03, 14/03/2022

Từ tháng 6-2022: Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã rà soát, bảo đảm điều kiện, các trang thiết bị cần thiết; sắp xếp nhân sự tại bộ phận một cửa các cấp để phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh từ tháng 6-2022.


UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận một cửa ký số tài liệu hồ sơ đầu vào trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh trước khi chuyển hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.


MINH HỒNG