10:02, 28/02/2022

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa: Tích cực cải cách hành chính

Là đơn vị ngành dọc, việc thực hiện công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa vừa theo quy định của ngành, vừa theo quy định của địa phương. Do đó, từng cán bộ, công chức của chi nhánh đã nêu cao trách nhiệm để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất.

Là đơn vị ngành dọc, việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khánh Hòa vừa theo quy định của ngành, vừa theo quy định của địa phương. Do đó, từng cán bộ, công chức của chi nhánh đã nêu cao trách nhiệm để công tác CCHC đạt hiệu quả cao nhất.


Nhiều sáng kiến được ứng dụng

 
Hưởng ứng cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5, năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức, NHNN chi nhánh Khánh Hòa có 3 công chức tham gia cuộc thi với sáng kiến, giải pháp “Ứng dụng phần mềm Excel “OneClick_checktyle_QTDND - Kiểm tra các tỷ lệ hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân”. Sáng kiến này đã đạt giải ba và đội thi dành giải phụ “Đội thi trả lời câu hỏi Ban Giám khảo ấn tượng nhất”.

 

 Đại diện  các tổ chức  tín dụng giao dịch  tại Bộ phận  một cửa  của Ngân hàng  Nhà nước  chi nhánh Khánh Hòa.

Đại diện các tổ chức tín dụng giao dịch tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa.


Năm 2021, chi nhánh có 5 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Trong đó, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc với đề tài “Ứng dụng VBA Excel “Covid19_202111 - Kiểm tra, tổng hợp số liệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn” được lãnh đạo chi nhánh đánh giá cao. Đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, lãnh đạo chi nhánh luôn khuyến khích cán bộ, công chức tích cực ứng dụng CNTT, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Những sáng kiến, giải pháp trong năm qua đều xuất phát từ yêu cầu công việc và mang tính ứng dụng thực tiễn cao.


Bên cạnh đó, chi nhánh đã xây dựng, triển khai và thường xuyên rà soát, hoàn thiện phần mềm “Hỗ trợ quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa”, giúp lãnh đạo chi nhánh theo dõi quá trình giải quyết TTHC, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu, báo cáo thống kê; đồng thời quản lý thời gian giải quyết TTHC và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng công chức trong quá trình xử lý hồ sơ.


Ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc NHNN chi nhánh Khánh Hòa cho biết, việc thực hiện công tác CCHC của chi nhánh vừa phải thực hiện theo quy định của ngành, vừa theo quy định của địa phương nên có một số nội dung CCHC chưa đồng bộ giữa ngành ngân hàng và các sở, ngành địa phương. Tuy nhiên, chi nhánh đã triển khai quyết liệt kế hoạch CCHC năm 2021, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức để đạt hiệu quả cao nhất.


Tích cực chuyển đổi số

 

Năm 2021, NHNN chi nhánh Khánh Hòa được UBND tỉnh xếp hạng tốt với chỉ số CCHC đạt 96,66%, là đơn vị dẫn đầu khối các cơ quan ngành dọc. Tập thể chi nhánh và 2 cá nhân vừa được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.

Năm 2022, chi nhánh sẽ tiếp tục từng bước hoàn thiện phương thức quản lý và tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp về CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chi nhánh và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện mục tiêu đó, chi nhánh sẽ tham gia góp ý hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán và phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho các chi nhánh tổ chức tín dụng; thường xuyên rà soát các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính với chi nhánh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo hướng dẫn của NHNN.


Đặc biệt, chi nhánh sẽ tích cực thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Song song đó, chi nhánh tiếp tục tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.


MAI HOÀNG