10:02, 25/02/2022

Vạn Ninh: Đến năm 2025, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025.

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025.


UBND huyện đề ra mục tiêu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; 100% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%...


Để hoàn thành các mục tiêu trên, huyện tập trung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện công bố, công khai kịp thời, đầy đủ các quy định TTHC gắn với chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thành phần và số lượng hồ sơ; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC gắn liền với kiểm tra, giám sát…


Thanh Hải