09:11, 01/11/2021

Ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.


Chương trình nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua; xác định trách nhiệm của các ngành, cấp trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2021. Trên cơ sở cải thiện chỉ số PCI, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, xác định khung hành động cụ thể để tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số PCI, phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh cải thiện sau mỗi năm và nằm trong nhóm có chất lượng điều hành “tốt” vào năm 2025, phấn đấu xếp hạng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.


Chương trình đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh; 100% dịch vụ công trực tuyển của tỉnh được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia…


T.K