09:10, 26/10/2021

Tuyên truyền người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung nhằm hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung nhằm hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương mở rộng sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.


Các cơ quan, địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời, rà soát, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; cải tiến lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC; hạn chế, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC…


N.V