Xuất hóa đơn

Thứ Hai, 07/01/2019, 05:51 [GMT+7]

Xuất hóa đơn

Hỏi: Đơn vị chúng tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh khoản thu bán hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu. Vậy, đơn vị có phải thực hiện xuất hóa đơn đối với khoản doanh thu này không?


Trả lời: Tại Khoản 1(b) Điều 16 Thông tư số 39 ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 26 ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính) quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:


“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.


Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 219 ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định người nộp thuế: “2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác”.


Bên cạnh đó, tại Điều 11 Thông tư 219 quy định về thuế suất 10% như sau: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 thông tư này”.


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị là đơn vị sự nghiệp có thu, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh khoản thu bán hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu thì thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo thuế suất thuế GTGT là 10%.

Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh)

 

.

các thông tin tiện ích