Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Thứ Năm, 02/12/2021, 23:03 [GMT+7]

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.


Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng và hiệu quả nhằm lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước tới mọi tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.


Nội dung của kế hoạch là tập trung phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đưa, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đồng thời lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, hiệu quả, khả năng phát triển của từng mô hình, ảnh hưởng của các điển hình, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện…; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới…


T.K

.

các thông tin tiện ích