10:10, 09/10/2020

Thông báo của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Các sở, ban, ngành, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức từ ngày 12 đến 14-10-2020.

Các sở, ban, ngành, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức từ ngày 12 đến 14-10-2020.


UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường thông báo đến các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra đại hội.