09:05, 19/05/2020

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tổ chức học tập chính trị cho gần 200 cán bộ, đảng viên

Ngày 18 và 19-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề chính trị cho gần 200 cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ngày 18 và 19-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề chính trị cho gần 200 cán bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.


Trong 2 ngày, lớp học nghiên cứu 7 chuyên đề, tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bồi dưỡng đạo đức người quân nhân cách mạng ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang quân khu; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…


THẾ ANH