Sở Tư pháp: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ Ba, 04/02/2020, 16:34 [GMT+7]

Sở Tư pháp: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Tư pháp Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.


Trong đó, cơ quan phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng E-Office, hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công việc. Đồng thời, tiếp tục tăng cường sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong trao đổi, lưu trữ và xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước; phấn đấu 100% văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh quy định được trao đổi, lưu trữ, xử lý dưới dạng văn bản điện tử. Các đơn vị rà soát, bổ sung thủ tục hành chính để tiếp tục cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử gắn với thực hiện quy trình quản lý chất lượng ISO 9001 trong giải quyết các thủ tục hành chính; số hóa tài liệu, hồ sơ điện tử vào phần mềm một cửa và thực hiện đối với các thủ tục hành chính liên thông, trực tuyến liên thông. Thông tin cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được cập nhật và quản lý hoàn toàn trên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.


Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của sở đảm bảo đăng tải đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành; các thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến. Sở cũng phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực thi công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục các cuộc tấn công vào hệ thống; quản lý chặt chẽ việc sử dụng thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, sao lưu và trao đổi dữ liệu thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. Bên cạnh việc tập huấn cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, bồi dưỡng kiến thức tin học cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc sở, cơ quan cũng sẽ xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu; tăng cường đầu tư hạ tầng an toàn an ninh thông tin.


N.V

 

.

các thông tin tiện ích