10:08, 24/08/2022

Vạn Ninh: Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện.

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện.


Theo đó, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. UBND các xã tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, địa bàn và khu dân cư để tổ chức triển khai, đánh giá phong trào. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Cấp xã và huyện phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng kế hoạch, có chất lượng các tiêu chí, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.


PHÚ AN