11:08, 04/08/2022

Khánh Vĩnh: Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 3-8, UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Ngày 3-8, UBND huyện Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.


Mục tiêu kế hoạch đề ra phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Sông Cầu), 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Khánh Đông), 11 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Huyện đề ra các giải pháp để đạt được mục tiêu như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức xây dựng NTM là quá trình liên tục, thường xuyên; xây dựng NTM bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng công tác tuyên truyền; bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua...


V.THÀNH