08:08, 11/08/2022

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đây là căn cứ để tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đây là căn cứ để tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, đánh giá, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách, ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2022-2025, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện cho UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hàng năm.
 
K.T